QUAN EM PUC MATRICULAR DIRECTAMENT A GES II?

QUAN EM PUC MATRICULAR DIRECTAMENT A GES II?

 

1) Has estudiat ESO i has aprovat matèries de 4t.

 

Si has arribat a 4t curs d’ESO i has aprovat alguna matèria t’incorpores a GES II de manera que en un sol curs escolar pots finalitzar el procés d’obtenció del GES.

Les àrees aprovades en 4t curs d’ESO et seran convalidades de manera que ja no has de presentar-te als exàmens d’aquests mòduls.

A més has de saber que els mòduls aprovats en proves lliures per a l’obtenció del GES també es poden convalidar per mòduls de GES II.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA :

 • Certificació acadèmica emesa pel centre/s on has cursat ESO i on ha d’aparéixer almenys l’últim curs que has aprovat complet i les qualificacions de 4t curs, tot i que és recomanable que apareguen les qualificacions de tots els cursos d’ESO.
 • Si vols conservar el certificat presenta fotocòpia perquè el CPFPA, després d’acarar (comparar) amb l’original, se la queda.
 • Els butlletins de notes no serveixen com certificació acadèmica.

2) Has aprovat totes les matèries de 3r d’ESO.

Si has aprovat  totes les matèries de 3r d’ESO t’incorpores al GES II, de manera que en un sol curs escolar pots finalitzar el procés d’obtenció del GES.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA :

 • Certificació acadèmica emesa pel centre/s on has cursat ESO i on ha d’aparéixer les qualificacions de 3r d’ESO, tot i que és recomanable que apareguen les de tots els nivells d’ESO que has cursat.
 • Si vols conservar el certificat presenta fotocòpia perquè el CPFPA , després d’acarar (comparar) amb l’original, se la queda.
 • Els butlletins de notes no serveixen com certificació acadèmica.

3) Et falten 2 matèries de 3r d’ESO per aprovar.

Si vas arribar a cursar 3r d’ESO i tens com a màxim dues àrees pendents t’incorpores al  GES II, de manera que en un sol curs escolar pots finalitzar el procés d’obtenció del GES.

Si tens tres o més àrees suspeses de 3r d’ESO es considera que els teus últims estudis superats són 2n d’ESO, de manera que hauràs de començar pel GES I.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA :

 • Certificació acadèmica emesa pel centre/s on has cursat ESO i on ha d’aparéixer, les qualificacions de 3r d’ESO, tot i que és recomanable que apareguen les de tots els nivells d’ESO que has cursat.
 • Si vols conservar el certificat presenta fotocòpia perquè el CPFPA, després d’acarar (comparar) amb l’original, se la queda.
 • Els butlletins de notes no serveixen com certificació acadèmica.

4) VIA (Valoració Inicial de l’Alumne)

Si no entres en cap dels casos comentats anteriorment pots fer unes proves al CFPA. Depenent dels teus resultats se t’assignarà un nivell o altre.

Si les dificultats en la prova VIA són notables la persona quedarà assignada a un nivell inferior.

No obstant això, l’equip educatiu està en permanent contacte, dia a dia en el centre o convocat a reunions per la direcció, i va comentant aquells casos d’alumnat que evoluciona molt favorablement, promocionant a cursos superiors en qualsevol moment si es preveu que assolirà els objectius del nou nivell.

La nostra finalitat sempre és que aconseguisques el GES en el menor temps possible.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA :

 • És recomanable que aportes el dia de la teua matrícula un certificat acadèmic emés pel centre/s on has cursat ESO i on ha d’aparéixer les qualificacions de tots els nivells d’ESO que has cursat, encara que no estiguen aprovades.
 • Si vols conservar el certificat presenta fotocòpia perquè el CPFPA, després d’acarar (comparar) amb l’original, se la queda.
 1. Has estudiat un Programa de Qualificació Professional Inicial

En l’Ordre ( A1.22 ) Article 5, s’estableixen les 4 modalitats dels PQPI :

 1. Aules de qualificació professional inicial.
 2. Tallers de qualificació professional inicial.
 3. Programes de qualificació professional inicial especial .
 4. Programes polivalents: aules i tallers.
 1. a) Vaig aprovar només el 1r Nivell d’un PQPI (2 i 4)

En el primer nivell d’un PQPI coexisteixen dos tipus de mòduls, tots ells obligatoris :

 1. Específics del programa relacionats amb la família professional.
 2. De caràcter general, que formen l’alumnat en coneixements instrumentals; són els mòduls: a ) lingüistic-social, b) científic-matemàtic, c) Formació i Orientació Laboral, d) Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat Mediambiental.

T’incorpores A:

La Circular ( A1.24 ) basada en l’Ordre ( A1.22 ) , estableix la possibilitat d’incorporació a un grup de 2n nivell del Cicle II de la FBPA ( GESII ) per cursar els mòduls voluntaris ( de 2n curs de PQPI ) conduents a l’obtenció del GES ; només per a les modalitats 3 i 4 d’un PQPI.

A més permet fer-ho sense ser major d’edat (18 anys) sempre que es compleixen els 17 anys com a molt tard el 31 de desembre de l’any en què es matricula.

Opció 3: Tallers de qualificació professional inicial: L’alumnat que ha superat tots els mòduls obligatoris ( específics i de caràcter general ), que corresponen al 1r nivell, pot cursar els mòduls voluntaris (de 2n curs de PQPI) dirigits a l’obtenció del GES en un CPFPA.

Opció 4: Programes polivalents, aules i tallers: En el cas dels tallers polivalents, al costat dels mòduls específics conduents a l’obtenció de les qualificacions professionals, durant el primer curs es cursaran els mòduls formatius de caràcter general. L’alumnat que ha finalitzat els dos cursos d’aquesta modalitat, si ho desitja, podrà cursar els mòduls conduents a l’ obtenció del graduat en secundària en un CPFPA .

En tots dos casos tens convalidat GES I i t’incorpores a GES II, és a dir, que en un sol curs escolar pots finalitzar el procés d’obtenció del GES.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA :

 • Certificació acadèmica emesa pel centre on has estudiat el PQPI i on ha d’aparéixer les qualificacions de tots els mòduls cursats.
 • Si vols conservar el certificat presenta fotocòpia perquè el CPFPA, després d’acarar (comparar) amb l’original, se la queda.
 • Els butlletins de notes no serveixen com certificació acadèmica.
 1. Vas aprovar alguns àmbits del 2n Nivell d’un PQPI.

Si has estudiat i finalitzat amb èxit un Programa de Qualificació Professional Inicial, en les modalitats 3 i 4, i has aprovat tots els mòduls de 1r i 2n nivell, inclosos els de segon que permeten culminar amb èxit els tres àmbits: Comunicació, Social i Científic-Matemàtic; obtens el GES.

Si vas cursar 2n nivell d’un PQPI, en les modalitats 3 i 4  i aprovares alguns àmbits, t’incorporaries al 2n nivell del Cicle II de FBPA (GESII), però convalidant els mòduls aprovats segons la següent taula:

Àmbits voluntaris superats en 2º de PQPI Equival a haver superat els móduls de GES II de FBPA, o de proves lliures per obtindre el GES
Ámbit de comunicació ·         Valencià (Val)

·         Castellà (Cas)

·         Llengua Estrangera (LE)

Ámbit Científic-Matemàtic ·         Processos i Instruments Matemàtics(PIM)

·         Naturalesa, Ecologia i Salut (NES)

·         Ciència i Tecnologia (CT)

Àmbit Social ·         Societats, Territoris i Processos Històric-Culturals (STPHC)

De la mateixa manera es convaliden els mateixos mòduls en les proves lliures per a obtenir el GES. Recordem que els mòduls voluntaris ho són per a l’alumnat que ha iniciat el programa amb 16 anys, però seran obligatoris per a l’alumnat que va començar amb 15 anys.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Certificació acadèmica emesa pel centre on has cursat el PQPI i on ha d’aparéixer les qualificacions de tots els àmbits.
 • Si vols conservar el certificat presenta fotocòpia perquè el CPFPA, després d’acarar (comparar) amb l’original, se la queda.
 • Els butlletins de notes no serveixen com certificació acadèmica.
 1. Formació Professional Bàsica

La legislació sobre equivalències de la Formació Professional Bàsica encara no està regulada oficialment. Anirem informant

 

 1. Has fet 4t d’ESO en un PDC .
 1. a) Finalitzat abans del curs 2008/09.

Si has aprovat tot el PDC tens reconegut el GES, però si no va ser així, aquells àmbits aprovats pots convalidar-los per mòduls en GESII i en les proves lliures per obtenir el GES. Per tant t’incorpores a GESII i obtens el GES en un sol curs, convalidant segons la següent taula:

Àmbit superat en 2º curs del PDC Equival a haver superat els mòduls del GES II
Lingüístic i Social ·         Valencià (Val)

·         Castellà (Cas)

·         Societats, Territoris i Processos Històric-Culturals(STPH)

Científic ·         Processos i Instruments Matemàtics (PIM)

·         Naturalesa, Ecologia i Salut (NES)

·         Ciència i Tecnologia (CT)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA :

 • Certificació acadèmica emesa pel centre on has cursat el PDC i on ha d’aparéixer les qualificacions de tots els àmbits.
 • Si vols conservar el certificat presenta fotocòpia perquè el CPFPA, després d’acarar (comparar) amb l’original, se la queda.
 • Els butlletins de notes no serveixen com certificació acadèmica.
 1. b) Finalitzat a partir del curs 2008/09.

L’any 2008 hi va haver un canvi normatiu dels programes de Diversificació Curricular que va obligar a construir un nou quadre de convalidacions dels àmbits de Diversificació Curricular amb els mòduls del 2n nivell del Cicle II de FBPA (GES II).

Si has aprovat tot el PDC tens reconegut el GES, però si aprovares algun àmbit concret pots convalidar-lo per mòduls en GESII i en les proves lliures per obtenir el GES segons la següent taula :

Àmbit superat en 2n curs del PDC Equival a haver superat els mòduls del GES II
Lingüístic i Social ·         Valencià (Val)

·         Castellà (Cas)

·         Societats, Territoris i Processos Històric-Culturals(STPH)

Científic ·         Processos i Instruments Matemàtics (PIM)

·         Naturalesa, Ecologia i Salut (NES)

Científic i pràctic o la matèria de tecnologia del 2n curs del PDC ·         Ciència i Tecnologia (CT)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Certificació acadèmica emesa pel centre on has cursat el PDC i on ha d’aparéixer les qualificacions de tots els àmbits.
 • Si vols conservar el certificat presenta fotocòpia perquè el CPFPA, després d’acarar (comparar) amb l’original, se la queda.
 • Els butlletins de notes no serveixen com certificació acadèmica.
 1. Tens el Graduat Escolar d’E.G.B.

Si vas estudiar l’Educació General Bàsica (EGB) de la llei educativa de 1970 i vas obtenir l’anomenat Graduat Escolar, té una equivalència de 2n d’ESO; per tant t’incorpores a GES I, precisant de dos cursos escolars per obtenir el GES: GESI i GESII .

Des del CPFPA et recomanem que faces la prova VIA per assegurar el teu nivell i posterior èxit acadèmic.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA :

 • Has d’aportar el dia de la teua matrícula el títol de graduat escolar .
 • Si no el tens pots acudir al col·legi on vas cursar 8é d’EGB perquè et facen una certificació acadèmica on conste la teua obtenció de tal Graduat.
 • Com a última opció pots realitzar la prova VIA .
 1. Vares estudiar E.G.B. però només tens Certificat de Escolaritat .

L’annex VIII de l’Ordre (1.10) indica que : el Certificat d’Escolaritat de l’Educació General Bàsica (EGB) de la llei educativa de 1970 equival a estudis de 2n ESO , permetent la incorporació directa a GES I.

Des del CPFPA et recomanem que faces la prova VIA per assegurar el teu nivell i posterior èxit acadèmic.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA :

 • Certificat d’Escolaritat .
 1. Vas estudiar el Batxillerat Unificat Polivalent, BUP.
 2. a) El vaig finalitzar completament.

Si tens BUP acabat i aprovat tens automàticament convalidat el actual GES a tots els efectes,

 1. b) Vaig finalitzar 2n amb èxit o em van quedar un màxim de dues assignatures pendents entre 1r i 2n. Si vas acabar 2n de BUP equival a haver aconseguit un 4t ESO actual, de manera que reuneixes els requisits per afirmar que tens el GES.
 1. c) Només tinc 1r aprovat per complet o amb un màxim de dues matèries pendents d’aprovar.

Si vas acabar 1r de BUP,  equival a haver aconseguit un 3r ESO actual, amb la qual cosa has convalidat fins GES I i accediries a GES II, de manera que en un curs escolar aconseguiries el GES.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Certificat d’Estudis emés pel centre en el qual vas desenvolupar aquests ensenyaments. Si és possible localitzar el centre o l’administració no localitza els arxius de l’esmentat centre pots mostrar-nos el llibre d’escolaritat que juntament amb una prova VIA ens pot ajudar a detectar el teu actual nivell d’estudis.

 1. Vas estudiar Formació Professional, FP de 1r i 2n Grau.
 1. Si vas acabar completament el primer curs de la Formació Professional de Primer Grau equival a haver aconseguit un 3r ESO actual, pel que tens convalidat fins GES I i accediries a GES II, de manera que en un curs escolar aconseguiries el GES. L’Ordre (A1.11) en el seu apartat quart punt 4.2 permet la convalidació fins i tot tenint dues matèries pendents d’aprovar en 1r de FP de 1r grau.
 1. Si vas acabar per complet el segon curs de la Formació Professional de Primer Grau o Títol de Tècnic Auxiliar de la llei educativa de 1970, equival a haver aconseguit un 4t ESO actual, pel que reuneixes els requisits per afirmar que tens el GES. El teu títol de Tècnic Auxiliar és el document que ho certifica.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Certificat d’Estudis emés pel centre en el qual vas desenvolupar aquests ensenyaments que permeta comprovar que tens el 1r curs aprovat.
 • Si no us és possible localitzar el centre o l’administració no localitza els arxius de dit centre hauràs de realitzar la prova VIA per detectar el teu actual nivell de coneixements.

 

 1. He aprovat tres mòduls en proves lliures per obtenir el GES.

Haver aprovat tres mòduls en proves lliures et permet l’accés directe al 2n nivell del Cicle 2 de FPA (GES II) .

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA :

 Si desitges convalidar mòduls aprovats en proves lliures per obtenir el GES has d’aportar original i fotocòpia del certificat de qualificacions obtingudes. El centre, després de fer la compulsa, et retornarà l’ original.

DESCARGAR AQUEST ESCRIT FENT CLIC AQUÍ

Teléfono: + 34 961206890
Calle JALANCE 14
46022 , Valencia